วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการหนังสือเล่มเล็ก

กิจกรรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
โดยจัดกิจกรรมการสร้างหนังสือเล่มเล็ก สอดคล้องกับกลุ่มสาระภาษาไทย
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการสร้างหนังสือ และการเขียนบทความ